Omówione procesy

Omówione procesy związane z rozwojem funkcji kontroli ujawniły jej wagę i znaczenie dla efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem. Coraz powszechniej kontrola uważana jest za instrument informowania członków kierownictwa, czy wybrany przez nich kierunek rozwoju przedsiębiorstwa jest utrzymywany, a przyjęte zadania osiągane. Co więcej, oczekiwania wobec kontroli nieustannie rosną, a niepewność działania w turbulentnym otoczeniu sprzyja tendencji do kontrolowania także słuszności założeń prowadzonej polityki rozwojowej oraz wybranych celów strategicznych. Wraz z instrumentalizacją zarządzania stawiane są przed nią również zadania w zakresie weryfikacji stosowanych instrumentów zarządzania.

Przedstawione tendencje występują we wszystkich przedsiębiorstwach funkcjonujących na zasadzie kryteriów efektywności ekonomicznej, we wszystkich gospodarkach rynkowych. Jednakże rosnące tempo, w jakim za-chodzą te tendencje, oraz skala, w jakiej się przejawiają w poszczególnych przedsiębiorstwach i krajach, spowodowały dość istotne różnice w organizacji systemu kontroli, zwłaszcza w umiejscowieniu jej w strukturze organizacyjnej (zarządzania) w różnych przedsiębiorstwach. Badania wykazały, że odmienność rozwiązań praktycznych w tym zakresie jest konsekwencją różnic w:

czynnikach wywierających wpływ na przedsiębiorstwo, strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa, stylu kierowania, technologii przetwarzania danych, strukturalizacji zadań w przedsiębiorstwie,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>