Zarządzanie przez koniroling

Pisaliśmy we wstępie do książki, że stare metody zarządzania stają się zawodne i mało efektywne. Nie wytrzymują próby w zetknięciu z dyna-micznymi zmianami zachodzącymi w otoczeniu przedsiębiorstwa, jak

i w nim samym. Wiąże się to ze wzrostem możliwości popełniania błędów przy podejmowaniu decyzji. Zmieniające się warunki gospodarowania wy-muszają na przedsiębiorstwach podejmowanie trudnych decyzji. Organizacje, które chce znaleźć się na rynku lub dalej funkcjonować, powinno podjąć wiele kroków zaradczych, umożliwiających skuteczne nimi zarządzanie. Jest to szczególnie ważne przy dynamicznym otoczeniu, które bardzo mocno oddziałuje na podmioty gospodarcze, a zwłaszcza przy konkurencyjnym rynku.

Dla większości organizacji funkcjonujących w warunkach rozwiniętej gospodarki rynkowej synonimem zarządzania jest dziś kontroling, który pomaga skutecznie zwalczać kryzys, lyzyko, inflację, konkurencję

i narastającą zmienność otoczenia. Z jednej strony opiera się na profesjona-lizmie menedżerów, z drugiej stymuluje ciągły rozwój ich kompetencji za-wodowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>