Podmioty decyzyjne

Nawiązując do istoty integracyjnego zarządzania personelem (kadrami), które – za T. Listwanem – najkrócej można określić jako zbiór działań (decyzji) odnoszących się do pracowników, a służących osiągnięciu celów organizacji (efektywność, konkuren-cyjność) i jednocześnie zaspokojeniu potrzeb zatrudnionych w niej pracowników (ich zadowolenie, rozwój), można wskazać główne podmioty współpracujące przy realizacji zadań personalnych w przedsiębiorstwie. Układ tych podmiotów tworzą13:

zarząd firmy, o menedżer personalny, menedżer liniowy (operacyjny),o pracownik i organizacja związkowa. Podejmowanie decyzji personalnych generalnie w praktyce zarządzania pozostaje niemal wyłącznie w gestii kierownictwa przedsiębiorstwa i ewentualnie komórek ad-ministracyjnych (sztabu) bezpośrednio go obsługujących. Inne podmioty mogą współ-uczestniczyć w podejmowaniu decyzji personalnych na określonych zasadach. Uprawnienia decyzyjne powinny być przy tym rozłożone pomiędzy wszystkie szczeble hierarchiczne i stanowiska kierownicze i to możliwie najbliżej miejsca, gdzie powstają problemy personalne lub też miejsc, które dysponują kompletnymi informacjami dotyczącymi tych problemów. Wraz z rozwijaniem partycypacji pracowniczej

i postępującą decentralizacją funkcji kierowniczych, co charakteryzuje nowoczesne podejście do zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, rośnie rola kierownictwa liniowego jako podmiotu decyzyjnego w sferze personalnej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>