Druga faza

Pierwszą fazę – rozpoznania problemu – uznaje się za najważniejszą w czte- roetapowym bloku postępowania, wskazanym przez H.A. Simona. Wiąże się ona z ustaleniem potrzeby podjęcia decyzji, tzn. ze stwierdzeniem odchylenia od stanu pożądanego. W pierwszej kolejności gromadzi się informacje o funkcjach danego systemu oraz o stanie faktycznym realizacji tych funkcji. Następnie ustala się przyczyny stwierdzonych odchyleń, co pozwala zidentyfikować problem, określić jego istotę i zakres występowania, jak również sposoby i ograniczenia jego rozwiązania. W sferze personalnej firmy problemem wymagającym rozwiązania może być np. pojawienie się wakatu i potrzeby obsadzenia tego stanowiska odpowiednią osobą. Przystępując do procesu selekcji kandydatów do pracy należy najpierw zgromadzić informacje o wymaganiach kwalifikacyjnych wolnego stanowiska pracy i o zgłaszających się kandydatach. Trzeba również określić kryteria doboru kandydatów do pracy oraz wybrać odpowiednie techniki sprawdzenia ich przydatności.

Druga faza – projektowanie – polega, ogólnie rzecz biorąc, na określeniu i ocenie możliwych rozwiązań zaistniałego problemu. Obejmuje ona następujące kroki: formułowanie alternatywnych sposobów rozwiązania problemu, przewidywanie możliwych skutków poszczególnych rozwiązań i ocenę przewidywanych skutków za pomocą przyjętej skali wartości lub preferencji.

Trzecia faza – wybór projektu – polega na porównaniu wcześniej ocenianych rozwiązań problemu i wyborze jednego wariantu, przy uwzględnieniu wszelkiego rodzaju ograniczeń. Po wyborze określonej możliwości działania następuje wprowadzenie decyzji w życie. W tej fazie procesu decyzyjnego powinno nastąpić rozwiązanie problemu. W podanym tu przykładzie ze sfery personalnej przedsiębiorstwa będzie to wybór jednego spośród kandydatów, uznanego za najlepszego, i podjęcie decyzji o jego zatrudnieniu. Wówczas uzna się, że proces podejmowania decyzji został zakończony. Jednak nie zawsze tak się dzieje. Może bowiem zaistnieć sytuacja, kiedy po dokonaniu wyboru rozwiązania pojawi się nowy problem, co spowoduje konieczność rozpoczęcia procesu decyzyjnego na nowo.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>