Zarządzanie personelem

Zarządzanie personelem ma swój wymiar funkcjonalny, instytucjonalny i instru-mentalny. W wymiarze funkcjonalnym obejmuje organizowanie poszczególnych zadań i czynności w procesy osiągania celów w sferze personalnej. W wymiarze instytucjonalnym odnosi się do określenia ról i kompetencji podmiotów uprawnionych do podejmowania decyzji personalnych oraz wzajemnych powiązań między nimi. Z kolei w wymiarze instrumentalnym dotyczy doboru właściwych metod i technik rozwiązywania problemów personalnych.

W nowoczesnym ujęciu zarządzanie personelem jest rozpatrywane w kontekście strategii, struktury i kultury organizacji, jej zmiennego otoczenia zewnętrznego oraz praktykowane nie tylko na poziomie operacyjnym, lecz również strategicznym. Na poziomie operacyjnym zarządzanie personelem sprowadza się do efektywnego pro-wadzenia bieżących działań związanych z planowaniem zatrudnienia, rekrutacją i derekrutacją personelu, kierowaniem pracą zespołów, ocenianiem, wynagradzaniem

i szkoleniem pracowników oraz sterowaniem produktywnością i kosztami pracy. Ważnym zadaniem jest tu również monitoring systemu personalnego przedsiębiorstwa i jego usprawnianie. Na poziomie strategicznym zarządzanie personelem polega na antycypowaniu przyszłego kapitału ludzkiego organizacji, umożliwiającego osiąganie przewagi konkurencyjnej przez dostarczanie wartości interesariuszom, a następnie tworzeniu programów służących osiąganiu założonych celów .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>