Postawy pracowników

Najlepszym chyba miernikiem właściwego działania w tej dziedzinie jest to, czy przedsiębiorstwo dysponuje ludźmi o odpowiednich kwalifika-

cjach wtedy, gdy ich potrzebuje. Ten podstawowy wskaźnik można poprzeć odpowiednimi spisami personelu (z uwzględnieniem potencjalnych możli-wości awansowania poszczególnych osób), sprawozdaniami dotyczącymi awansów wewnątrz przedsiębiorstwa, awansów wynikających z realizacji programu doskonalenia kadr oraz z liczebności i jakości personelu w stosunku do potrzeb.

-6. Postawy pracowników. Twierdzi się, że postawy pracowników są jednym z kluczowych obszarów kontroli gdyż: 1) odzwierciedla się w nich to, w jaki sposób działali kierownicy, aby zaspokoić potrzeby personelu oraz jego cele 2) odgrywają one podstawową role w ocenie przedsiębiorstwa przez miejscową ludność i 3) taka postawa pracownika, w której wyraża się chęć czynnego współdziałania jest bardzo ważna dla powodzenia przedsiębiorstwa. Tak więc w tej dziedzinie obejmuje się kontrolą nie tylko pracownika w jego pracy lecz również pozycję przedsiębiorstwa w społeczeństwie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>