Obecności kontroli

-1. strategiczny nadzór jako globalna funkcja podstawowa i towarzyszące mu funkcje specjalne, tj.: 2. strategiczna kontrola realizacji i 3. strategiczna kontrola założeń.

Obecności kontroli w procesie planowania jest jednym z najważniejszych warunków jego pomyślności. Dla podkreślenia ciągłości i bliskości jej występowania używa się pojęcia nadzór strategiczny. Towarzyszy on czynnie od początku procesu formułowania strategii. Natomiast kontrola założeń koncentruje się na założeniach przyjętych w procesie planowania. Nieco inne jest zadanie kontroli realizacji. Skupia ona uwagę na zbieraniu tych wszystkich informacji, które pojawiają się w trakcie urzeczywistniania stra-

tegii i mogą świadczyć o jej zagrożeniach. Początkiem procesu planowania strategicznego jest przyjmowanie założeń, które stają się istotnym środkiem strukturyzacji sytuacji decyzyjnej. Jeśli przez przyjmowanie założeń pomijana jest jednocześnie znaczna liczba innych potencjalnych stanów, powstaje duże ryzyko wymagające kontroli. Właśnie kontrola tego ryzyka stanowi pierwszy szczególny obszar kontroli, w przyjętym tutaj rozumieniu, jako nadzoru strategicznego. Weryfikuje on na bieżąco wszystkie przyjęte strategiczne założenia pod względem ich aktualności. Czy to jest ważna sfera i ważne zadanie?

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>