RODZAJE 1 OBSZARY KONTROLI MENEDŻERSKIEJ

Dwa podstawowe rodzaje kontroli Z naszych dotychczasowych rozważań wynika, że w gruncie rzeczy dwa rodzaje kontroli są najważniejsze: kontrola ex post i kontrola przez sprzężenie zwrotne. Na ten pierwszy rodzaj kontroli, składa się system dzia-łań analitycznych, badawczych i porównawczych mających na celu przygo-towanie informacji o realizacji podjętych przez organizację celów na potrzeby przyszłych decyzji planistycznych i organizacyjnych. Jej celem jest upewnie-nie się, czy zachowany jest porządek organizacyjny i jaka jest sprawność pro-cesów pracy, pozwalających na realizację zaplanowanych celów i wyników przez eliminację stwierdzonych w poprzednim okresie planistycznym nie-prawidłowości i uchybień. Kontrola ex post służy ocenie podjętych celów z punktu widzenia osiągniętych wyników oraz poniesionych nakładów. Wyniki kontroli ex post zasilają bezpośrednio fazę ustalania celów w następnym okresie planistycznym, jak również fazę przygotowania realizacji zadań two-rząc podstawy wprowadzania niezbędnych zmian w wyposażeniu stanowisk, organizacji i metodach pracy (zob. tys.8).

Mimo że kontrola ex post jest rozwiązaniem o długiej, ponad sześćdzie-sięcioletniej tradycji, możliwości wykorzystania przygotowywanych przez nią informacji na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem są bardzo ograni-czone. Informacje generowane przez kontrolę typu ex post są:

wiarygodne, jeżeli osiągnięte wyniki faktycznie charakteryzują rozwój przedsiębiorstwa spełnione więc musi być założenie o liniowym rozwoju zewnętrznych warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>