Rodzaje kontroli

Celem tego rodzaju kontroli, której mechanizm główny omawialiśmy w rozdziale V, jest możliwie wczesne rozpoznawanie wewnętrznych

i zewnętrznych zagrożeń wykonania przyjętych zadań i zapobieganie przez przygotowanie, w zależności od natury i skali stwierdzonych zagrożeń, sto-sownych korekt w bieżących oraz przyszłych decyzjach. Cechą charaktery-styczną kontroli przez sprzężenie zwrotne jest niezależność terminów jej dokonywania od długości okresów planistycznych oraz możliwości dosto-sowania częstotliwości prowadzonych porównań stanu istniejącego z planowanym, od częstotliwości występowania zmian w wewnętrznych

i zewnętrznych warunkach funkcjonowania przedsiębiorstw. Częstotliwość- natomiast kontroli przez sprzężenie zwrotne zależy od okresu objętego pla-nowaniem, dziedziny działalności przedsiębiorstwa, rodzaju wytwarzanych produktów oraz tempa zmian w otoczeniu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>