Świadome dążenie do celu

Przed grupą pracowników na stałe zatrudnionych w organizacji stawiane są nowe wymagania. Najważniejsze stało się świadome dążenie do celu, jaki chcemy osiągnąć, oraz umiejętność dostosowania się do zmieniających się warunków. Teraz liczą się wyniki – jednak nie tylko bieżące, lecz także perspektywiczne – a nie włożony wysiłek. Najbardziej cenionymi cechami pracowników są chęć rozwoju oraz umiejętność krytycznego myślenia. Realia, w jakich przychodzi pracownikom funkcjonować, wymagają przedsiębiorczości i odpowiedzialności. Może to przejawiać się między innymi potrzebą większej niż dotychczas skłonności do wyko-

nywania pracy w innych formach zatrudnienia, poza umową o pracę, a więc w formie umów cywilno-prawnych, czy pracy w oparciu o własną działalność gospodarczą, na zasadach samozatrudnienia.

Istotnym wyzwaniem w okresie dekoniunktuiy są ograniczone środki finansowe, jakie pracodawcy mogą przeznaczyć na motywowanie pracowników. W związku z tym wielu z nich przyjmuje postawę bierną, tłumacząc się brakiem możliwości oddziaływania motywacyjnego. To zaniechanie powoduje osłabienie przedsiębiorczości pracowników, pogłębienie apatii, co potęguje trudną sytuację firmy. W tej sytuacji oddziaływanie poprzez groźbę zwolnienia lub liczenie na motywujący wpływ wysokiego bezrobocia może okazać się nieskuteczne. Także środki typu perswazyjnego są niewystarczające. Oddziaływania te mogą zagwarantować obecność pracownika na stanowisku, spełnianie wymogów formalnych (punktualność, zdyscyplinowanie), a nawet zgodne z oczekiwaniami przełożonego realizowanie powierzonych zadań. Nie zapewnią jednak, że pracownik zechce uruchomić cały swój potencjał intelektualny, wykorzysta wszystkie – nawet te nie uświadamiane – możliwości, zaktywizuje swoje działania. Tymczasem w rękach menedżerów znajduje się szeroki wachlarz sposobów pozafinansowego oddziały-wania motywacyjnego, które mogą z powodzeniem przerwać krąg niemocy i wprowadzić firmę w fazę odnowy. Można odwoływać się do potrzeby osiągnięć, uznania, zwiększać zakres samodzielności i odpowiedzialności, a także stwarzać pracownikom warunki do wywierania wpływu, sprawowania władzy .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>