Stabilności warunków

rzetelne, jeżeli w przedziale czasu, którego dotyczy kontrola, nie uległy zmianie warunki wywierające wpływ na osiągnięte wyniki pracy i ich stan w momencie przeprowadzania kontroli odzwierciedla uwarunkowania, jakie istniały w całym okresie realizacji wyników (założenie

o stabilności warunków w każdym momencie kontrolowanego procesu), aktualne, jeżeli informacje zwrotne na potrzeby zarządzania są do dyspo-zycji przed rozpoczęciem następnego cyklu planistycznego (założenie

o minimalnym czasie trwania kontroli i opracowywania informacji zasi-lających). Kontrola ex post może być skuteczna w planowaniu krótkookresowym, do oceny wykonania zadań o krótkich cyklach realizacji oraz jako instrument kontroli kierowniczej. W praktyce gospodarczej warunki te najczęściej spełniane są w następujących przedsiębiorstwach:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>