– 1 klientach pochodzi najczęściej z obserwacji uczestniczącej i niekontrolo-wanej polegającej na słuchaniu i patrzeniu.

Obserwację można prowadzić w sposób niesformalizowany lub wy-korzystując pewne narzędzia porządkujące (instrukcje, schematy, formu-larze). Popularnym sposobem rozpoznawania pewnych zjawisk jest ob-serwacja uczestnicząca, polegająca na tym, iż obserwator występuje w roli uczestnika badanej grupy (np. jako pracownik lub klient). Ponieważ

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>