Dlatego też pojawiło się określenie używane w marketingu

Dlatego też pojawiło się określenie używane w marketingu, w myśl którego „rynek jest zbiorem aktualnych lub potencjalnych nabywców produktu” .

Rynek turystyczny rządzi się generalnymi prawami rynku, ale jedno-cześnie w stosunku do rynków dóbr materialnych wykazuje wiele cech specyficznych. Odrębności te wynikają ogólnie rzecz biorąc z cech tury-stycznego popytu oraz właściwości przedmiotu wymiany, określanego mianem „turystycznego produktu”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>