Kontekst wewnętrzny

Problemy personalne mogą być związane z każdym wymiarem i poziomem za-rządzania personelem w przedsiębiorstwie. Warto dodać, że przy ich identyfikowaniu i rozwiązywaniu należy brać również pod uwagę wiele czynników oddziałujących zarówno na treść formułowanych zadań szczegółowych, podstawowe procesy

i kształt organizacyjny funkcji personalnej, jak też na stosowane w jej obszarze techniki. Czynniki dzieli się na te, które występują wewnątrz firmy, tworząc kontekst wewnętrzny funkcji personalnej, oraz te, które znajdują się na zewnątrz organizacji, stanowiąc jej otoczenie podmiotowe i makrootoczenie.

Kontekst wewnętrzny funkcji personalnej tworzą interesariusze działający w różnych komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa, m.in. w sferze produkcji, logistyki czy finansów. Są oni klientami wewnętrznymi, zgłaszającymi popyt na usługi świadczone w ramach funkcji personalnej. Oprócz interesariuszy, wewnętrzny kontekst zarządzania personelem wyznaczają: strategia przedsiębiorstwa, jego struktura i kultura organizacyjna. Zapewnienie spójności między tymi podstawowymi wyznacznikami – z jednej strony, a zarządzaniem personelem – z drugiej, jest jednym z najistotniejszych warunków efektywnego zarządzania personelem oraz pośrednio zarządzania całym przedsiębiorstwem .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>