Kontrola i nadzór

W jednym z podręczników (Bieniok, 1998) z zakresu metod i technik za-rządzania odnotowano następujące zasady: 1. kontrola i nadzór powinny być sprawowane przez przełożonego oso-biście, a więc bez uciekania się do korzystania ze zdania i opinii osób trzecich,

-2. należy przedkładać nadzór bieżący (posiadający charakter zapobie-gawczy), sprawowany w formie codziennych normalnych przeglądów i obchodów stanowisk, ponad sporadyczne, akcyjne kontrole i inspekcje ostateczne,

-3. kontrolujący nie powinien okazywać podwładnym podejrzliwości, braku zaufania i niedowierzania, lecz przystępować do czynności kon-trolnych bez uprzedzeń, z pozytywnym nastawieniem

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>