W fazie planowania

W fazie planowania następuje wybór źródeł informacji oraz metod i technik zbierania danych. Wymaga to udzielenia odpowiedzi na wiele pytań i rozstrzygnięcia wielu problemów związanych z uzasadnieniem stosowania określonych narzędzi badawczych oraz kosztami i czasochłonnością badań (por. tabl. 9.2.). O ile badania będą wymagały zbierania danych pierwotnych, trzeba dokonać tzw. operacjonalizacji problemu, czyli przetworzenia wcześniej przyjętych pojęć i hipotez w sposób pozwalający na dokonanie pomiarów cech obiektów i zależności. W celu sprawdzenia poprawności planowanych narzędzi badawczych dokonuje się badań pilotażowych. Konieczne jest także zaplanowanie procesu wyboru próby badań.

– 4. Dane uzyskane w trakcie badań muszą być odpowiednio przetwo-rzone. Ze względu na różnorodność materiałów pochodzących ze źródeł wtórnych i różne cele badań, wszelkie generalne uwagi dotyczące ich przetwarzania są mało przydatne. Oczywiście źródła wtórne wymagają krytycznej oceny. Wątpliwości może budzić rzetelność zbierania do nich materiału empirycznego źródła te – jako tworzone w określonym celu

– mogą zawierać informacje i opinie już w pewien sposób wyselekcjo-nowane przez ich autorów z określonego punktu widzenia, a więc mogą okazać się niezupełne, a nawet tendencyjne. Autorzy wielu materiałów wtórnych, dodają też nierzadko własne, nie zawsze trafne sądy, tak złączone z opisem zjawisk, że wydają się pochodzić z pierwotnego źródła informacji. Przy sięganiu do wtórnych źródeł informacji istotne jest także zweryfikowanie pojęć jeżeli pewne określenie jest używane w różnych znaczeniach, należy wskazać, o które znaczenie w danym wypadku chodzi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>