Kontrola menedżerska

Kontrola menedżerska jest procesem dynamicznym. Mamy w niej wyraźnie do czynienia z czynnikiem czasu. Jeżeli kierownik nie doprowadzi procesu kontroli do końca, a jedynie sprawdza na bieżąco przebieg działań, to nie sprawuje nad nimi kontroli. Należy zawsze kłaść nacisk na opracowanie konstruktywnych sposobów doprowadzenia do zgodności wyników z normami, a nie ograniczać się do wykrywania powstałych niedociągnięć.

H. Koontz i C. ’Donnell(1968, s. 663) pisali we wspomnianym pod-ręczniku, że jeśli normy opracowane są w taki sposób, że uwzględniają również strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa i jeśli służą do mierzenia wydajności, przyspiesza to korektę odchyleń. Wtedy każdy kierownik przy-dzielając zadania jednostkom i grupom pracowników, wie doskonale, gdzie należy zastosować posunięcia korygujące.

W momencie korekty odchyleń wydajności kontrola łączy się z innymi funkcjami zarządzania. Kierownik może dokonywać korekty przez zmianę planów lub zmianę celów (jest to zasada zmiany kierunku omówiona w poprzednich rozdziałach). Może również korygować odchylenia przez spełnianie swej funkcji organizatora, przekazując obowiązki jednej osoby drugiej lub właściwie je wyjaśniając. Kierownik może również korygować wykonanie planu uzyskując dodatkowe etaty, lepiej dobierając i szkoląc

swoich podwładnych lub – w krańcowych przypadkach – zwalniając ich z pracy. Ma on również możliwości korygowania przez lepsze kierowanie, lepsze informowanie o zadaniach lub bardziej autorytatywne przewodzenie podwładnym.

Można wyjść z założenia, że korekta odchyleń nie jest częścią składową samego procesu kontroli lecz momentem, w którym już wchodzą w grę inne funkcje kierownicze. Kontrola nie ogranicza się jednak do mierzenia wydajności przez porównywanie jej z normami bez podejmowania jakichkolwiek kroków jeśli stwierdzi się niedociągnięcia. To pokrywanie się funkcji kontroli z innymi funkcjami podkreśla dodatkowo, w jakim stopniu funkcje kierownicze są ze sobą powiązane. Pokazuje ono proces zarządzania jako zintegrowany system.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>