Inne rodzaje kontroli

Inne rodzaje kontroli bieżącej są typu „sterującego”. W zależności od stopnia odchylenia proces jest stopniowo poprawiany bez jego zatrzymywa-nia. Jest to podobne do prowadzenia samochodu po krętej drodze, kiedy to kierowca nieustannie poprawia pozycję samochodu względem linii środko-wej. Kontrola sterująca ma wykrywać odchylenia od jakiejś normy lub celu i umożliwiać dokonanie korekt przed zakończeniem określonej sekwencji

działań. Jej istota jest najbliższa definicji kontroli menedżerskiej Termin „kontrola sterująca” zapożyczony został ze słownictwa związanego z prowadzeniem samochodu. Kierowca steruje wozem tak, by zapobiec zje-chaniu z drogi lub jeździe w niewłaściwym kierunku i dojechać do właściwe-go miejsca przeznaczenia. Kontrola steaijąca jest skuteczna jedynie wtedy, gdy kierownik na czas uzyska dokładne informacje o zmianach w otoczeniu lub realizacji pożądanego celu.

Zamykającą typologię rodzajów kontroli ze względu na czas dokony-wania jest kontrola końcowa. Jak wskazuje jej nazwa, kontrola końcowa mierzy wyniki zakończonego działania. Ustala się przyczyny wszelkich od-chyleń od planu lub nonny, a wnioski wykorzystuje do podobnych działań w przyszłości. Kontrola końcowa służy też jako podstawa nagradzania lub motywowania pracowników (np. za wykonanie normy można otrzymać premię).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>