Kultura organizacyjna

Nie mniej istotna jest możliwość wykonywania pracy wymagającej zaangażowania oraz innowacyjności. Firmy, w których prowadzono badania wskazywały, że ich pracownicy wykazują wysoki poziom zaangażowania oraz innowacyjne i kreatywne postawy. Dlatego w tych firmach tworzy się warunki pozwalające wyzwalać zaangażowanie oraz innowacyjność i kreatywność. Wszyscy pracownicy angażowani są do samodzielnej realizacji zadań, a zakres przyznanych uprawnień sprzyja wielu inicjatywom. Ponadto:

kultura organizacyjna zorientowana jest na wspieranie inicjatyw, innowacyjności i kreatywności,jest duże uznanie i wysoka ocena innowacyjnych i kreatywnych postaw.

Kolejnym elementem wyzwalającym przedsiębiorczość jest ukazywanie na ogólnym forum specyfiki pracy poszczególnych działów, ich pracowników i osiągnięć. Wzmacnia to motywację do określonych zachowań. Specyficzną formą uznania stosowaną w badanych firmach jest wyłanianie liderów i przyznawanie im pakietu korzyści pozamaterialnych. Pakiet ten otrzymują pracownicy z komórek wysoko oce-nionych, którzy muszą wykazać się osiągnięciami, tj. realizacją wyznaczonych celów, podniesieniem potencjału kwalifikacyjnego czy określonymi efektami w niektórych obszarach działalności firmy. Do pakietu, z którego korzysta zespół należą:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>