Niezwykle trudne do spełnienia wymagania

a. małych o scentralizowanej strukturze zarządzania, b. produkujących mało zróżnicowany asortyment w krótkich cyklach produkcyjnych, przy wykorzystaniu stosunkowo prostej technologii,

c. działających w dobrych warunkach zaopatrzeniowych oraz d. małej konkurencji na rynkach zbytu. Obecnie kontrola ex post jest stosowana na dwóch poziomach zarzą-dzania przedsiębiorstwem, tj. do oceny:

-1. indywidualnej wydajności pracy w zakresie planowania personalnego i operatywnego planowania produkcji, 2. globalnych wyników ekonomicznych, finansowych i rzeczowych przedsiębiorstw ustalanych w cyklach planowania rocznego.

Niezwykle trudne do spełnienia wymagania wobec wiarygodności, rzetelności i aktualności wyników kontroli ex post zadecydowały o tym, że jej skuteczność jest największa w pierwszym z wyróżnionych obszarów za-stosowań. W ocenie stopnia realizacji zaplanowanych wyników rzeczowych, ekonomicznych i finansowych przedsiębiorstw ten typ kontroli traci na znaczeniu. Wprawdzie rozwiązanie to nadal zajmuje dominującą pozycję w przedsiębiorstwach małych, jednak w przedsiębiorstwach średniej wielkości, zwłaszcza zaś w dużych organizacjach, stopniowo ustępuje miejsca kontroli przez sprzężenie zwrotne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>