Panele konsumentów

Panele konsumentów prowadzi się na ogół w celu uzyskania informacji poziomie i strukturze konsumpcji usług turystycznych oraz skuteczności narzędzi promocji. Panel dostarcza danych o rodzajach i częstotliwości uprawianej turystyki, popularności wyjazdów do określonych krajów i regionów, a także danych o samych uczestnikach panelu, stanowiących niezbędny materiał dla segmentacji turystycznego rynku. Panele konsu-mentów umożliwiają też uzyskanie wiadomości o zwyczajach turystów odnośnie do planowania i organizowania podróży (tabl. 9.1.). Stwarza to przedsiębiorstwom turystycznym możność wystąpienia na czas z ofertą dostosowaną do struktury popytu.

Obserwacja. Każde badanie rozpoczyna się od obserwacji. Może ona przybierać wiele form, poczynając od dokonywania przypadkowych, nieusystematyzowanych spostrzeżeń, a kończąc na audiowizualnych za-pisach zaplanowanych eksperymentów (np. badanie percepcji telewizyjnej reklamy). W małych przedsiębiorstwach większa część wiedzy o rynku

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>