Ograniczenie ryzyka

o przygotowanie czynności związanych z oceną wykonania zaleceń audytu. Prace w zakresie audytu personalnego powinny opierać się na ocenie dokonanej przez audytora, a dotyczącej ryzyka istotnych błędów w obszarze zarządzania

zasobami ludzkimi. Sama ocena ryzyka stanowi technikę stosowaną do badania po-tencjalnych zadań audytu oraz wyboru tych zadań, które są narażone na największe ryzyko. Ryzyko rozumiane jest tutaj jako prawdopodobieństwo wystąpienia dowolnego zdarzenia, działania lub nawet braku działania, którego skutkiem może być powstanie szkody lub też – co częściej zdarza się w przypadku sprawowania funkcji personalnej – nieosiągnięcie wyznaczonych celów lub niezrealizowanie postawionych zadań. Jako przykład takiego niepożądanego zdarzenia można wymienić podjęcie błędnej decyzji personalnej na podstawie wykorzystania nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych informacji.

Ograniczenie ryzyka, podniesienie efektywności zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji jest podstawowym celem audytu personalnego. Dlatego też audyt personalny należy traktować jako narzędzie usprawniania praktyki w obszarze za-rządzania personelem każdej firmy, niezależnie od jej wielkości czy branży, w której działa. Jest to efekt dostrzegania kapitału ludzkiego w organizacji jako kluczowego czynnika sukcesu firmy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>