Nowoczesne ujęcie pomiaru wykonania

Jest to niewątpliwie bardzo nowoczesne ujęcie pomiaru wykonania. Trady-cyjne i zgodne z istotą kontroli menedżerskiej mierzenie wykonania następuje przez porównanie go z normą (wzorcem). Chodzi o to, że aby odchylenia można było wykrywać z wyprzedzeniem i aby dało się ich uniknąć stosując odpowiednie środki korygujące. Dobrze zorientowany, bystry i patrzący w przyszłość menedżer potrafi czasami przewidzieć możliwość odstępstw od normy. Jeżeli nie ma kogoś o takich zdolnościach, odchylenia powinny być wykrywane tak szybko, jak to możliwe.

Jeśli norma jest odpowiednio sprecyzowana i jeśli istnieją sposoby dokładnego określenia, co robią podwładni, ocena aktualnej lub spodziewanej wydajności jest stosunkowo łatwa. Istnieje jednak wiele dziedzin działalności, w stosunku do których opracowanie rozsądnej normy jest niezwykle utrudnione. Jest też wiele takich, w których mierzenie wykonania jest bardzo trudne. Przy zastosowaniu tak obecnie rozwiniętej techniki badania pracy, ustalenie normy wydajności produkowanej masowo jednostki wyrobu jest łatwe i równie łatwe może być przyrównanie wykonania do ustalonych norm. Jeśli jednak wyrób jest wykonywany na indywidualne zamówienie odbiorcy, ocena wydajności może być trudnym zadaniem.

Ponadto, w mniej „technicznych” rodzajach pracy opracowanie norm może być trudne, tak samo jak i ocena. Na przykład kontrola działalności dyrektora finansowego przedsiębiorstwa lub dyrektora do spraw stosunków międzyludzkich nie jest prosta, gdyż trudno jest ustalić dla nich konkretne normy i dokładnie zmierzyć wydajność ich pracy. Zwierzchnik tych dwóch kierowników zawierza takim mało precyzyjnym wskaźnikom, jak na przy-kład: ogólny stan finansowy przedsiębiorstwa, stosunki ze związkami za-wodowymi, brak strajków w przedsiębiorstwie, lojalność podwładnych, opinie kooperantów, opiera się na ogólnej ocenie pracy podległym tym kierownikom działów przy czym oceny takie dokonywane są często w sposób negatywny – jeśli nie ma dowodów złej pracy, przyjmuje się, że dział pracuje dobrze. Oceny zwierzchnika są często równie nieuchwytne. Jeśli wydaje się, że dział wykonuje to, czego się od niego oczekuje mieszcząc się w zaplanowanych kosztach i nie popełnia zbyt wielu poważnych błędów i jeśli dające się zmierzyć osiągnięcia stanowią dowód właściwego zarządzania tym działem, jedyną oceną może być ocena pozytywna. Trudność polega na

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>