Uwarunkowania oddziaływania systemu zarządzania

Uwarunkowania oddziaływania systemu zarządzania zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje na zachowania przedsiębiorcze

Wynika to z faktu, że całość operacji związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje opiera się na modelu. Dlatego też uwzględnienie w modelu kompetencji związanych z przejawianiem zachowań przedsiębiorczych jest zasadni-czym warunkiem stymulowania tych zachowań. Podstawowym zadaniem przy tworzeniu modelu kompetencji jest więc opera- cjonalizacja zachowań przedsiębiorczych pracowników pod odpowiednimi nagłówkami kompetencji.

Właściwe określenie zachowań przedsiębiorczych wymaga zastosowania odpo-wiednich metod identyfikacji kompetencji, do których należą metody indukcyjne, w odróżnieniu od metod dedukcyjnych . Metoda indukcyjna wychodzi od konkretnych rodzajów zachowania, a następnie grupuje je pod nagłówkami kompetencji. Metoda dedukcyjna natomiast rozpoczyna się od określenia nazwy kompetencji, poprzez jej zdefiniowanie, aż do określenia zachowań wskaźnikowych. Metoda indukcyjna, zakładająca działanie od końca, od wyników przez zachowania do kompetencji, pozwolić może na odkrycie rzeczywistych kompetencji, które mogłyby zostać rozmyte przez niewłaściwie zdefiniowane początkowo nazwy . Jest to szczególnie istotne z uwagi na konieczność uwzględnienia w modelu zachowań przedsiębiorczych, występujących pod różnymi nagłówkami kompetencji. W przypadku istnienia w modelu kompetencji pod nazwą „przedsiębiorczość” bardziej właściwa byłaby metoda dedukcyjna.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>