Podział zadań

-1. Podział zadań. Trzeba ustalić zadania dla danej komórki organizacyjnej, a następnie dokonać ich jednoznacznego podziału pomiędzy kierownika i podwładnych. Dotyczy to również kolejnych szczebli zarządzania.

-2. Podział władzy. Wymagane jest określenie zakresu uprawnień decyzyj-nych i odpowiedzialności kierownika oraz podwładnych. Ustala się zatem jednoznaczny podział uprawnień decyzyjnych i odpowiedzialności z podkreśleniem, które z nich pozostają w gestii kierownika, a które mogą być przekazane podwładnym. Podział ten nie zwalnia kierownika od odpowiedzialności za jego komórkę organizacyjną. Podział władzy nale-

ży pod względem psychologicznym do najtrudniejszych ustaleń kierownika. 3. Kryteria oceny. Sprawność stosowania zarządzania przez wyjątki zależy przede wszystkim od jasności i jednoznaczności sformułowania kryteriów oceny wykonania zadania. Podwładni muszą znać zasady i kryteria parametrów ocen świadczących o wynikach stosowanych przed wdrożeniem metody. W ten sposób łatwo ustalić zgodność lub rozbież-ność uzyskanych obecnie wyników z założonymi. Kryteria winny być zatem tak przeformułowane, aby umożliwiały wymierzenie wyników ocenianego czynnika, np. jakość produktu będzie spełniona, gdy poziom braków nie przekroczy ,3% w okresie miesięcznym. Często spotykanym tu mankamentem bywa niejasność formułowania kryteriów lub za-pisywanie ich w postaci jakościowej. Stwarza to dowolności interpreta-cyjne np. „podnieść jakość” – nie mówi konkretnie o ile, w jakim kierunku itp., a wręcz przeciwnie – wiedzie do sytuacji „jakoś to będzie”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>