Konkretnie sformułowane cele

Najlepiej byłoby, aby już w procesie planowania formułowano cele w sposób jasny i pozwalający na ich pomiar oraz aby wyznaczano konkretne terminy. Jest to ważne z różnych powodów. Po pierwsze, ogólnikowo sformułowano cele, w rodzaju „podwyższyć umiejętności pracowników”, są jedynie pustymi hasłami aż do chwili, kiedy kierownicy określą, co rozumieją przez „podwyższenie”, co zamierzają zrobić, żeby taki cel osiągnąć –

i kiedy. Po drugie, konkretnie sformułowane cele (na przykład „podnieść kwalifikacje pracowników przez organizowanie cotygodniowych seminariów na stanowisku pracy w mniej obciążonych miesiącach, czyli w marcu

i październiku”) łatwiej ocenić pod względem ich dokładności przydatności niż puste hasła. Wreszcie precyzyjnie sformułowane, wymierne cele są prostsze do przekazania innym i przełożenia na normy oraz metody służące do pomiaru efektywności. Ta łatwość przekazywania precyzyjnie sformuło-wanych celów ma szczególne znaczenie z punktu widzenia kontroli, ponie-waż zazwyczaj ktoś inny planuje, a komuś innemu przydziela się rolę kon-trolną.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>