Równowaga miedzy zadaniami

Dla uzyskania tego wskaźnika wypróbowuje się wiele sposobów po-dejścia do pracowników przedsiębiorstwa, agentów handlowych oraz do grup społecznych złożonych z pracowników różnych przedsiębiorstw. W odniesieniu do pracowników pomiary obejmują takie czynniki jak poczucie bezpieczeństwa w pracy i życiu osobistym, zabezpieczenie warunków materialnych i odpowiednich warunków pracy, jak również określonego standardu życiowego. Badanie opinii agentów handlowych może polegać na porównaniu, jak oceniają oni to przedsiębiorstwo w porównaniu z firmami konkurencyjnymi. Badania środowiskowe mogą być poparte danymi ilościowymi wynikającymi z porównania płac w zainteresowanym przed-siębiorstwie z płacami w innych przedsiębiorstwach, liczby podań o prace w określonym czasie, lokalnie dokonywanych zakupów, udziału czołowych pracowników przedsiębiorstwa w pracach organizacyjnych poza przedsię-biorstwem itd. Pozycję przedsiębiorstwa wśród społeczności przemysłowej można zbadać studiując, jak oceniają je detaliści i konkurenci.

-8. Równowaga miedzy zadaniami krótko- i długofalowymi. W ósmej z kolei dziedzinie bada się, do jakiego stopnia kierownicy wiążą planowanie krótkofalowe z planami perspektywicznymi i celami. Kontrola w tej dziedzinie podkreśla charakter i zakres planowania długofalowego po-szczególnych kierowników, stopień dokładności planowania i to, co ma ono przynieść i za jaką cenę. Przedsiębiorstwo wychodzi z założenia, że jeśli tyl-ko ma się pewność, iż prowadzi się planowanie długofalowe i okresowo

wprowadza się do niego zmiany, plany krótkofalowe będą odbiciem celów długofalowych. W każdym razie, przeglądając plany krótkofalowe kierow-nicy mają możność zorientowania się, czy równowaga tych dwóch elementów została zachowana.

O tym jak ambitne były zamierzenia zespołu opracowującego dla po-trzeb GE kluczowe obszary wyników, świadczy fakt, że dotychczas wiele z wymienionych dziedzin nie doczekało się opracowania mierników, lecz próby wciąż trwają.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>