Tak więc celami audytu są:

analiza ryzyk, przed jakimi stoi dana organizacja oraz środowiska kontroli dla ustalenia programu oceny zagrożeń, wyrażenie opinii na temat skuteczności mechanizmów kontrolnych w organizacji,

dostarczenie informacji potwierdzających prawidłowość funkcjonowania or-ganizacji. Program audytu obejmuje przegląd, ocenę i weryfikację stopnia przestrzegania, efektywności oraz adekwatności mechanizmów kontroli. Instrument ten spełnia głównie funkcję doradczą, nie dając uprawnień władczych wobec innych osób wewnątrz organizacji. Audyt nie stwarza też możliwości ustanawiania ani wdrażania zasad i procedur, dokonuje jedynie ich przeglądu. Aby zapewnić spełnienie określonych celów audytu, należy przyjąć podstawowe zasady postępowania, które niewątpliwie podniosą skuteczność stosowania tego narzędzia. Należą do nich :

-1. Zapewnienie wysokiej jakości audytu. Wysoka jakość audytu polega na dążeniu do dostarczenia kierownictwu usług przynoszących wartość dodaną, poprzez prowadzenie w sposób rzetelny i przejrzysty oceny stanu faktycznego oraz dostarczanie informacji o zakresie wprowadzania koniecznych usprawnień w procesie zarządzania organizacją.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>