W procesie podejmowania decyzji

Czwartą fazą jest ocena dokonanego wyboru. Warto zauważyć, że stwierdzenie czy podjęta decyzja była trafna wymaga również podjęcia decyzji, np. trafność wyboru określonego kandydata i decyzji o jego zatrudnieniu w firmie mogą potwierdzić przebieg procesu jego adaptacji do pracy oraz wynik pierwszej oceny okresowej, który również oznacza podjęcie przez kierownika określonej decyzji personalnej.

W procesie podejmowania decyzji następuje bezustanne przenikanie się wyróż-nionych faz, a cykl, na który się one składają jest w praktyce bardziej skomplikowany niż wynika to ze wskazanego wcześniej następstwa działań. Każda faza podejmowania konkretnych decyzji kierowniczych stanowi bowiem złożony proces decyzyjny i wymaga dodatkowych działań rozpoznawczych, a problemy rozwiązywane na danym szczeblu organizacji mogą generować nowe problemy gdzie indziej.

Najważniejszym składnikiem i efektem wdrażania decyzji personalnych jest uzyskiwanie możliwie najpełniejszej ich akceptacji ze strony pracowników. Pełna zgodność, a więc pełna akceptacja, jest głównym elementem gotowości, zdolności personelu do realizacji zadań przedsiębiorstwa. Wyrażenie zgody, akceptacji przez pracownika oznacza podjęcie przez niego własnej decyzji w stosunku do określonej decyzji personalnej podmiotu zarządzania.

Realizacja podjętej i uzgodnionej decyzji polega na wywołaniu określonych zmian personalnych. Sprawność realizacji decyzji personalnych jest pochodną: stopnia akceptacji decyzji przez personel, oporów pojawiających się w różnych sferach zarządzania w trakcie realizacji decyzji, zdolności podmiotu zarządzania do kontrolowania realizacji decyzji personalnych oraz zdolności wykonawców decyzji do samokontroli, wreszcie zdolności podmiotów zaangażowanych w realizację decyzji personalnych do ich korekty .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>