We współczesnych organizacjach

ganizacja mogły osiągnąć sukces. Zazwyczaj obszary te obejmują główne działania lub grupy pokrewnych działań występujących w całej organizacji albo jednostce. W tablicy 6 przedstawiono niektóre kluczowe obszary efek-tywności w produkcji, marketingu, gospodarce kadrowej oraz w finansach i księgowości. Określenie kluczowych obszarów efektywności ułatwia bardziej szczegółowe ustalenie systemów kontroli i norm.

We współczesnych organizacjach wiele kluczowych obszarów wykracza poza granice poszczególnych funkcji. Na przykład organizacja może wyznaczyć takie obszary dla zespołu zajmującego się obsługą klientów w kategoriach reakcji tych klientów na ankietę dotyczącą stopnia ich zadowolenia.

Oprócz kluczowych obszarów efektywności ważne jest też ustalenie w organizacji punktów krytycznych, w i z których powinno zbierać się in-formacje. Dzięki wyznaczaniu takich strategicznych punktów kontroli można w znacznym stopniu ograniczyć ilość informacji, które należy zebrać i ocenić. Najważniejszym i najpraktyczniejszym sposobem wyboru strategicznych punktów kontroli jest skupienie uwagi na najważniejszych elementach danej operacji. Zazwyczaj jedynie niewielki odsetek działań, zda-

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>