Zarządzanie przez wyjątki

Mogą to być następujące kierunki zmian: podjąć działania naprawcze, aby doprowadzić poziom wyników uzyska-nych rzeczywiście do poziomu założonego w zadaniu,

zrewidować zadania i wprowadzić korekty w związku ze zmienionymi warunkami, uzupełnić zadanie, aby wykorzystać lub dostosować się do pojawiających się nowych możliwości.

Konsekwentne stosowanie tej techniki danej kierownikowi szereg ko-rzyści. Do najistotniejszych zalet techniki zarządzania przez wyjątki zalicza się: oszczędność czasu, rozdzielenie spraw istotnych od nieistotnych, skon-centrowanie się na problemach kluczowych, eliminacja rozpraszania się lub angażowania w sprawy drobne, ujawnianie zagrożeń i problemów krytycz-nych, zwiększenie zaangażowania pracowników, ułatwienie obiektywnej oceny podwładnych.

Zarządzanie przez wyjątki ma również i wady. Do podstawowych należy trudność w jednoznacznym rozdzieleniu zadań pomiędzy kierownika i podwładnych. W praktyce następuje wystawianie na próbę cierpliwości kierownika, który często ingeruje jeszcze przed zaistnieniem sytuacji „wy-jątkowej”. Z drugiej strony istnieje możliwość nadużywania (wykorzysty-wania) przez podwładnych przydzielonych im uprawnień decyzyjnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>