Audyt personalny w kreowaniu przedsiębiorczości pracowników

Funkcjonujące w gospodarce przedsiębiorstwa niezależnie od wielkości, lokalizacji czy branży muszą stawić czoła wielu wyzwaniom i barierom, do których zaliczyć możemy procesy globalizacji, działanie w warunkach ciągłych zmian, generowanie kapitału intelektualnego jako źródła przewagi konkurencyjnej. Aby sprostać tym wymaganiom, zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach musi być permanentnie doskonalone poprzez wprowadzanie nowych komponentów. Jednym z nich jest audyt personalny, którego kluczowym zadaniem jest wspieranie menedżerów w sprawnym i skutecznym zarządzaniu organizacją, tak aby wyznaczone jej cele zostały w pełni zrealizowane. Audyt personalny jako narządzie wspomagające tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w organizacji

traktowany powinien być jako wewnętrzny instrument kontroli, choć może również przybrać formę narzędzia o charakterze zewnętrznym. Audyt jako funkcja może z powodzeniem znaleźć zastosowanie w każdym przedsiębiorstwie, ponieważ efektywna kontrola wewnętrzna jest nie mniej ważna niż prawidłowa księgowość, odpowiednie ubezpieczenie czy skuteczne zarządzanie .

Kontrola powinna dostarczać informacji potwierdzających lub zaprzeczających, że cele organizacji zostały osiągnięte. Wykorzystuje się przy tym wszystkie procedury i instrukcje operacyjne, mechanizmy, przepisy i zarządzenia, które organizacja wpro-wadza w celu osiągnięcia maksimum efektywności i skuteczności swojej działalności.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>