Przy alokacji decyzji

Przy alokacji decyzji personalnych w strukturze zarządzania przedsiębiorstwem należy brać pod uwagę : wagę problemów i decyzji personalnych dla całego przedsiębiorstwa (np. niektóre rodzaje decyzji personalnych zarządu firmy – kierownictwa naczelnego

– są niezbywalne, z uwagi na ich strategiczny charakter) wieloaspektowość problemów personalnych (często rozwiązanie problemu personalnego wykracza poza możliwości poszczególnych kierowników)

skutki decyzji personalnych (rozprzestrzeniające się niekiedy na całe przed-siębiorstwo) bezpośrednie, jak i pośrednie koszty decyzji personalnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>