W wyniku przetworzenia

W wyniku przetworzenia powstaje zbiór informacji, które poddaje się opracowaniu statystycznemu. Analiza statystyczna ma na celu dokonanie charakterystyki badanych zjawisk i procesów za pomocą metod statysty-cznego opisu i wnioskowania . Stosowanie określonych metod powinno być podporządkowane rozwiązaniu konkretnego problemu. Nie należy więc posługiwać się metodami, które mogą być skądinąd interesujące, ale z punktu widzenia potrzeb decyzyjnych okazują się kosztownym i zbędnym „ozdobnikiem”.

W wyniku analizy danych otrzymuje się zwykle tablice zawierające różnego rodzaju wskaźniki, które trzeba zinterpretować, ponieważ tylko wtedy mogą być pomocne przy podejmowaniu decyzji. Jeśli wyników badań nie zinterpretuje się we właściwy sposób, pozostaną one jedynie kosztownym zbiorem danych. Celem interpretacji jest przede wszystkim wyjaśnienie, w jakim stopniu badania potwierdziły słuszność wcześniej przyjętych hipotez. Interpretacja wyników badań – w tym także ilościowych – prowadzi więc do sformułowania wniosków o charakterze jakościowym.

Ostateczne wyniki badań prezentuje się w formie raportu. Pisząc sprawozdanie z badań należy pamiętać nie tylko o ich celu, ale i odbiorcy. Badania marketingowe podejmuje zawsze ktoś, kto pragnie osiągnąć okre-ślone cele, np. wejście do spółki, uzyskanie kredytu w banku, wejście na nowy rynek, zmiana struktury narzędzi marketingu i wiele innych. Badania są więc zawsze podporządkowane jakiejś polityce. Istotne znaczenie ma tym samym klarowne ukierunkowanie raportu na ocenę rzeczywistości, mającej bezpośredni związek z dziedziną interesującą zleceniodawcę. Z tego punktu widzenia wartość raportu będzie więc tym większa, im lepiej będzie on ukazywał zagrożenia i szanse oraz formułował diagnozy i zlecenia. Te ostatnie nie zawsze są zresztą wymagane. Inicjator badań może bowiem oczekiwać jedynie wniosków o charakterze diagnostycznym, pomocnych w podjęciu decyzji po uzupełnieniu i skonfrontowaniu ich z innymi informacjami, które dla prowadzącego badania mogą być niedostępne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>