Ustalenie tematyki i metodyki badań

Ustalenie tematyki i metodyki badań rozpoczyna się od sformułowania pytań, na które pragnie się uzyskać odpowiedzi. Celu badań nie wolno formułować enigmatycznie i wieloznacznie (np. „zbadać rynek przedsię-biorstwa”), lecz trzeba to czynić w sposób możliwie konkretny (np. „jakie czynniki i z jaką siłą kształtują popyt na określone usługi turystyczne?”). Wymaga to sformułowania – już w tej fazie – wstępnych hipotez badawczych, czyli twierdzeń przyjętych jako założenia, ale nie w pełni uzasadnionych i wymagających sprawdzenia. Hipotezy umożliwiają kon-centrację na pewnych tylko, wyraźnie sprecyzowanych zmiennych i jedynie na wybranych relacjach między nimi. Liczba i dokładność hipotez są jedną z miar wiedzy o danej dziedzinie i miar kwalifikacji badacza.

Jednakże celu badań nie wolno też ujmować zbyt wąsko. Tak np. zakładając z góry istnienie ścisłej zależności między reklamą a utargiem nie dowiemy się, że przyczynami spadku sprzedaży mogą być nie tyle zła reklama, ile nieatrakcyjny program wycieczek, zawyżone ceny, nie-

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>