W praktyce gospodarczej

W praktyce gospodarczej wybór jednego lub drugiego rozwiązania związany jest oczywiście z faktycznymi potrzebami przedsiębiorstwa. Im mniej pewne (mniej przewidywalne) jest otoczenie, im większe przedsię-biorstwo oraz im więcej aktywności i przedsiębiorczości musi ono przejawiać w swym działaniu, tym bardziej rozwiązania w sferze kontroli będą zbliżone do modelu amerykańskiego. Natomiast dla przedsiębiorstw małych, funkcjonujących w stabilniejszym otoczeniu efektywniejsze mogą być rozwiązania typu niemieckiego.

Przedstawione uwarunkowania, wywierające wpływ na rangę kontroli w procesach zarządzania przedsiębiorstwami, na jej organizację i zadania, spowodowały, że funkcjonujące w praktyce gospodarczej systemy kontroli bardzo różnią się między sobą nawet w przedsiębiorstwach podobnej wiel-kości, o zbliżonym asortymencie produkcji i funkcjonujących w porówny-walnym otoczeniu. Co więcej, kontrole prowadzone w różnych obszarach działalności tego samego przedsiębiorstwa różnić się mogą między sobą ze względu na zakres i ich głębokość, częstotliwość, metody analizy, czy też sposób wykorzystania wyników. W rezultacie pojęcie system kontroli służy nie tyle oznaczeniu spójnego rozwiązania, zgodnie z którym prowadzone są wszystkie rodzaje kontroli w przedsiębiorstwie, łecz obejmuje wiele rozwiązań szczegółowych, uwzględniających zróżnicowane oczekiwania pod adresem kontroli w różnych dziedzinach działalności i na różnych poziomach zarządzania przedsiębiorstwem.

Z tego względu każdą prezentację stosowanych w praktyce rozwiązań musi poprzedzić ich systematyka, której celowości nie podważają obserwo-wane w ostatnich latach procesy integracji zachodzące w zarządzaniu przed-siębiorstwami, a w szczególności w obrębie funkcji kontroli.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>