Instrumentalizacja kontroli

Instrumentalizacja kontroli. Prowadzenie porównań między stanem oczekiwanym i faktycznym jest nieodłącznie związane z systemem celów przedsiębiorstwa. Stworzenie wskaźników opisujących przyszłe pożądane stany rzeczy stało się więc warunkiem planowania działalności przedsię-biorstw.

Ekspansja działań kontrolnych, jaka nastąpiła pod wpływem rozwoju i doskonalenia (systemu) planowania w przedsiębiorstwie, sprawiła wkrótce, że indywidualne, oparte na wiedzy, doświadczeniu i intuicji kontrole kie-rowników stały się coraz bardziej zawodne.

Wiedza ta, jak również informacje statystyczne dotyczące działalności przedsiębiorstwa w przeszłości posłużyły jednak za podstawę opracowania wskaźników liczbowych również na potrzeby kontroli, jako instrumentów opisu rzeczywistego stanu. W związku z koniecznością aktualizowania i weryfikowania tych wskaźników powstało zapotrzebowanie na wysoko kwalifikowanych pracowników, którzy muszą umieć wykonywać skompli-kowane obliczenia i analizy oraz opracowywać stosunkowo złożone proce-dury, a także mieć gruntowną wiedzę o przedsiębiorstwie i warunkach jego działania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>