Praktyka nasza miota się między dwiema skrajnościami

dostarczają bardziej rzeczowej niż intuicja podstawy do oceny ludzi. Jeśli mówimy o niezbędności mierników w procesie kontroli mene-dżerskiej, to pośród wielu powodów jeden wydaje się szczególnie ważny: mierniki są niezbędnym warunkiem egzekwowania odpowiedzialności.

Staraliśmy się wykazać konieczność szerokiego posługiwania się miernikami. Rozważania powyższe byłyby jednak wysoce niekompletne, gdybyśmy ich nie uzupełnił uwagami na temat licznych poważnych niebez-pieczeństw związanych z nieprawidłowym stosowaniem mierników.

Już w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia S. Kowalewski za-uważył, że praktyka nasza miota się między dwiema skrajnościami: albo się utrzymuje, że praca (zwłaszcza umysłowa) jest zbyt trudno wymierna bądź w ogóle niewymierna, a więc ustalanie dla niej mierników jest praktycznie niemożliwe, albo sądzi się, że skonstruowanie miernika jest sprawą tak ba-nalnie prostą, iż można ją powierzyć niemal każdemu pracownikowi za-trudnionemu w wyższej instancji. Prawda jednak jest inna. Mierniki mogą mianowicie mieć zastosowanie niemal powszechne, ale prawidłowe ich konstruowanie jest bardzo trudne i wymaga wysokich kwalifikacjach teore-tycznych oraz rozległej praktyki. „Źle skonstruowany miernik zamienia się z potężnego sojusznika sprawnej organizacji w jej groźnego wroga, pisze

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>