Audyt personelu oraz audyt systemu zarządzania

W ramach prowadzonego audytu personalnego można wyróżnić dwa wiodące kierunki, które powinny być realizowane równolegle. Są to: audyt personelu oraz audyt systemu zarządzania zasobami ludzkimi.

W pierwszym przypadku badanie i analiza obejmuje stan i strukturę zatrudnienia wg różnych kategorii i przy wykorzystaniu odpowiednich metod pomiaru . Ten obszar obejmuje także badanie i analizę problematyki efektywności i kosztów wynikających z funkcjonowania pracowników w organizacji oraz badanie kompetencji i motywacji pracowników. W drugim przypadku audyt obejmuje system zarządzania zasobami ludzkimi zarówno w wymiarze instytucjonalnym, funkcjonalnym, jak i instrumentalnym. Jest ukierunkowany na pozyskanie i ocenę informacji umoż-liwiających określenie mocnych i słabych stron firmy w dziedzinie zarządzania za-sobami ludzkimi, dając tym samym podstawę do podjęcia działań korygujących i usprawniających dotychczasową praktykę zarządzania.

Biorąc pod uwagę okoliczności, w jakich są prowadzone audyty personalne, mogą się one w swej istocie różnić nie tylko zakresem zadaniowym, tj. obszarami, które zostają poddane badaniu, ale także czasem, w którym prowadzona jest analiza, głębią badań, wymiarem podmiotowym. Można zatem wyróżnić audyty :

o planowe i nadzwyczajne, wewnętrzne i zewnętrzne,wstępne i pogłębione,kompleksowe i wycinkowe. 268 Rola systemu zarządzania kapitałem ludzkim w kształtowaniu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>