Umiejscowienie kontroli

Rys. 1 przedstawia przepływ informacji i działania korygujące we wszystkich wymienionych rodzajach kontroli. Podstawowym czynnikiem sprawnej kontroli jest szybkość informacji. Im wcześniej wykrywa się od-chylenia, tym szybciej można podjąć działania korygujące. Zasadnicze zna-czenie ma też dokładność, gdyż działania korygujące oparte są na informa-cjach uzyskanych ze sprawozdań, wydruków komputerowych czy innych źródeł.

Umiejscowienie kontroli w procesie przepływu informacji, podejmo-waniu działań oceniających i korygujących obrazuje następujący rysunek.

Stosowanie zasad nadzoru i kontroli jest konsekwencją dokonywanego przez kierownika podziału zadań między podległych pracowników. Ustanowienie i przestrzeganie tych reguł jest zadaniem trudnym i niewdzięcznym wymagającym znajomości nie tylko przepisów prawnych czy procedur organizacyjnych, ale również konkretnej techniki i technologii realizacji prac. Sprawowanie nadzoru i kontroli nie dokonuje się w próżni społecznej, lecz w relacji angażującej podwładnych, konieczna staje się zna-jomość psychiki ludzkiej. Kontrola i nadzór są zawsze skierowane na innych, którym nie jest obojętne kto w jaki sposób sprawdza ich wyniki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>