W praktyce

kontrolę wyników gospodarczych, kontrolę wyników finansowych oraz ^ kontrolę techniczną (kontrolę jakości wyrobów).

W praktyce, szczególnie w dużych przedsiębiorstwach, przy tworzeniu systemów kontroli wyników łączy się niektóre z wymienionych tu kryteriów. Stąd można mówić na przykład o systemie kontroli wyników gospodarczych czy finansowych w produkcji, zaopatrzeniu, inwestycjach itp., czy też o systemach kontroli krótkookresowych wyników finansowych lub go-spodarczych w różnych obszarach działalności przedsiębiorstwa.

Wskaźniki, pełniące w planowaniu funkcję mierników realizowanych w przedsiębiorstwie celów, w wypadku kontroli odgrywają rolę wzorców stanu pożądanego. Wraz z dezagregacją tych celów zmienia się także zestaw tych wskaźników. O ile na przykład koszty ogólnozakładowe stanowić mogą miernik wyników osiąganych przez przedsiębiorstwo w ciągu jednego roku, o tyle w planowaniu produkcji i sprzedaży charakteryzuje on jedynie warunki realizacji sformułowanych w tym zakresie zadań. W rezultacie systemy kontroli związane z poszczególnymi rodzajami planów są z nimi bez-pośrednio zintegrowane. Brak jest jednak bezpośrednich powiązań między systemami kontroli obsługującymi różne rodzaje planów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>