Czynniki motywacyjne

Przy formułowaniu zakresu obowiązków sztabu personalnego należy wyraźnie oddzielić jego kompetencje od uprawnień przypisanych kierownictwu przedsiębiorstwa w poszczególnych obszarach zarządzania personelem. Modelowy rozdział zadań pomiędzy tymi podmiotami przedstawiono w tabeli 2.

Czynniki motywacyjne determinujące przedsiębiorczość w aktualnych uwarunkowaniach polskich firm. Gwałtowne, radykalne przeobrażenia zachodzące w otoczeniu przedsiębiorstw skutkują nie tylko zmianami w stosowanych metodach zarządzania, ale również przewartościowaniem oczekiwań organizacji wobec pracowników. Firmy szukają dzisiaj przede wszystkim ludzi przedsiębiorczych, bowiem siłą napędową sukcesu przedsiębiorstwa – umacniania jego pozycji na rynku i uzyskiwania większych zysków pozwalających na rozwój – jest przedsiębiorczość, opisywana jako: innowacyjność, elastyczność, dynamiczność, kreatywność oraz skłonność do podejmowania ryzyka . Wymagania te są uzasadnione, bowiem tylko z takimi pracownikami firma może z sukcesem konkurować w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Dlatego przedsiębiorstwa cenią sobie pracowników samodzielnych, otwartych na elastyczne formy zatrudnienia, mobilnych, wielofunkcyjnych, gotowych do ciągłego pogłębiania i poszerzania wiedzy, kreatywnych i wykazujących się umiejętnościami rozwiązywania problemów.

Read More

Częstotliwość

rmstrong rozróżnia mierniki ilościowe i jakościowe. Do grupy pierwszych zalicza: liczbę wyprodukowanych lub sprzedanych jednostek, wartość dostarczonych usług, uzyskane obroty handlowe i osiągnięte zyski. Podkreśla przy tym, że podstawowe mierniki efektywności będą inne w różnych przedsiębiorstwach. Do obowiązków menedżera należy dokonanie ich analizy i wybranie najważniejszego określającego sukces lub porażkę. Do drugiej grupy zaliczył mało konkretny miernik jakim jest: poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo.

Read More

Bogactwo

Bogactwo stosowanych w tym zakresie rozwiązań sprzyja nie tylko ukazaniu ewolucji kontroli w przedsiębiorstwie i zmian jakościowych w zarządzaniu, stymulujących zmiany w jej obrębie, lecz ujawnia również potrzebę elastycznego i zindywidualizowanego podejścia do problemów

kontroli w przedsiębiorstwie. Tak, jak np. złożone zintegrowane systemy kontroli są tylko obciążeniem dla małych przedsiębiorstw, działających w stosunkowo stabilnych warunkach, tak i kontrola krótkookresowych wy-ników nie jest wystarczającą podstawą zarządzania wielkimi organizacjami gospodarczymi.

Read More

Badania panelowe obciążone są tym samym wstępnym problemem rekrutacji

Badania panelowe obciążone są tym samym wstępnym problemem rekrutacji uczestników, co badania prowadzone za pomocą jednorazowych sondaży. Niektórzy respondenci, których zgodnie z zasadami doboru próby powinno się włączyć do panelu, okazują się trudno uchwytni, a ci, których udało się zaangażować, odmawiają współpracy. Po dobraniu próby istnieje też niebezpieczeństwo, że nie każdy uczestnik weźmie udział we wszystkich wywiadach, co wskutek zmian w grupie uczestników grozi zniekształceniem uzyskiwanego obrazu. Powstaje też zagrożenie, że uczestniczenie w powtarzalnych wywiadach może wpływać na świadomość respondentów, którzy mogą np. utwierdzać się w swoich poglądach lub

Read More

Badania marketingowe

Badania marketingowe prowadzi się zawsze w określonych warunkach ograniczających. Każdy program badawczy wymaga zaangażowania pra-cowników, ich szkolenia lub zlecania realizacji prac specjalistom z zewnątrz. Kiedy koszty zastosowania jakiejś procedury są wysokie, należy rozważyć czy nie warto zastosować metody mniej doskonałej, ale umożliwiającej tańsze uzyskanie rezultatów o zbliżonej wartości poznawczej i decyzyjnej. Straty wynikające z mniejszej szczegółowości i precyzji zebranych materiałów i słabszego uzasadnienia wniosków mogą bowiem zostać zrekompensowane nie tylko przez mniejsze wydatki, lecz także przez skrócenie czasu badań.

Read More

Badania dotyczące środków promocji

Badania dotyczące środków promocji muszą być poprzedzone rozpo-znaniem profilów konsumentów usług turystycznych oraz motywów upra-wiania turystyki. Należy bowiem zastosować odpowiednie formy promocji do konkretnej, docelowej grupy (grupy potencjalnych klientów). Badania skuteczności promocji mają zarówno znaczenie bieżące (intensyfikacja sprzedaży), jak i długotrwałe (umocnienie pozycji przedsiębiorstwa na rynku).

Read More

Badania cen

Charakterystyczną dziedziną badań marketingowych nad turystyką są studia związane z gospodarką regionalną. Odnoszą się one zwykle do produktu turystycznego obszaru. Ich przedmiotem są zwykle pojemność tuiystyczna obszaru i struktura oferowanych usług. Badania te prowadzi się na potrzeby polityki aktywizacji turystycznej określonych obszarów oraz oceny i projektowania pożądanej infrastruktury.

Read More

Audyt personalny w kreowaniu przedsiębiorczości pracowników

Funkcjonujące w gospodarce przedsiębiorstwa niezależnie od wielkości, lokalizacji czy branży muszą stawić czoła wielu wyzwaniom i barierom, do których zaliczyć możemy procesy globalizacji, działanie w warunkach ciągłych zmian, generowanie kapitału intelektualnego jako źródła przewagi konkurencyjnej. Aby sprostać tym wymaganiom, zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach musi być permanentnie doskonalone poprzez wprowadzanie nowych komponentów. Jednym z nich jest audyt personalny, którego kluczowym zadaniem jest wspieranie menedżerów w sprawnym i skutecznym zarządzaniu organizacją, tak aby wyznaczone jej cele zostały w pełni zrealizowane. Audyt personalny jako narządzie wspomagające tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w organizacji

Read More

Arkusze wskaźników z różnych źródeł

Niezmiernie istotne jest znalezienie głównych wskaźników w postaci odpowiedniej dla danej organizacji. Nie zawsze są potrzebne arkusze wskaźników z różnych źródeł, ale gdy będzie się patrzeć na zestawienia liczbowe, powinno się wiedzieć, którą liczbę podzielić przez co, aby wiedzieć dokładnie, co się w firmie rzeczywiście dzieje. Nie wystarczy wiedzieć o ile wzrosła sprzedaż w ostatnim okresie. Musi się również wiedzieć, jak zmieniła się liczba przedstawicieli handlowych i jaka jest wartość sprzedaży na jednego handlowca, jak się dany okres ma w odniesieniu do budżetu, do poprzedzającego okresu oraz do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Read More

Analiza wskaźnikowa – konieczność porównań

Wyrażenie ekonomicznych aspektów działalności firmy w postaci procentów lub ilorazów – analiza wskaźnikowa – jest najlepszą metodą do-konywania pomiaru i kontrolowania nakładów, wyników, rentowności oraz

środków finansowych przedsiębiorstwa w ogóle. Wskaźnikami jednakże nie należy posługiwać się dowolnie. Powinno się zawsze brać pod uwagę ten-dencje pomiędzy obecnymi a przeszłymi wynikami. I zawsze powinno się porównywać wskaźnika własnego przedsiębiorstwa ze wskaźnikami uzy-skiwanymi w innych przedsiębiorstwach tej samej branży. A co najważniej-sze, powinno się przeprowadzać porównania rzeczywistych wskaźników z zaplanowanymi. Pisał o tym w latach trzydziestych ostatniego stulecia K.Adamiecki dodając, że dla potrzeb kontroli konieczne jest ustalenie wiel-kości wzorcowych.

Read More

Analiza szans i zagrożeń rynkowych

Analiza szans i zagrożeń rynkowych – 1. A. Popyt, jego tendencje rozwojowe i wyznaczniki. Prognoza popytu. Mechanizmy podejmowania decyzji o zakupie? Jak, kiedy i przez kogo produkt jest nabywany?

B. Demograficzne,społeczne i kulturowe determinanty popytu C. Koniunktura dla danego produktu na wybranych obszarach geograficznych

D. Istotne dla powodzenia produktu regulacje prawne w krajach i regionach E. Zjawiska i tendencje polityczne w kraju i za granicą oraz ich wpływ na powodzenie produktu

Read More

Aktywa

Aktywa bieżące z wyłączeniem zapasów Zobowiązania krótkoterminowe Nazywamy to niekiedy „acid test”. Optymalnie wskaźniki powinny wynosić co najmniej 1:1, ale w niektórych przypadkach wskaźnik nieco niż-szy od 1:1 jest do zaakceptowania.

Z drugiej zaś strony, zbyt wysoki wskaźnik oznacza, że przedsiębior-stwo w nie dostateczny sposób wykorzystuje posiadane środki finansowe – sama gotówka nie przynosi dużych zysków.

Read More

Fazy procesu decyzyjnego

Podejmowanie decyzji personalnych, podobnie jak wszystkich decyzji kierowniczych, wymaga określonych czynności intelektualnych i technicznych. Składają się one na fazy procesu decyzyjnego. Większość autorów wymienia trzy fazy:

rozpoznania, m projektowania, o wyboru. Niektórzy jednak wyróżniają ich więcej. Na przykład wg H.A. Simona są cztery fazy podejmowania decyzji (choć ostatnia często nie znajduje potwierdzenia w praktyce) :

Read More

Czasowe nasilenie nurtu

Czasowe nasilenie nurtu podróżujących zależy od czynników przy-rodniczych, uczestnictwa danego obszaru w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym, lokalnych walorów turystycznych i turystycznego zagospodarowania . Sezon turystyczny w uzdrowiskach, w miastach atra-kcyjnych z powodu interesującej architektury czy muzeów trwa niemal cały rok, natomiast w ośrodkach o walorach wyłącznie wypoczynkowych czy sportowych tylko w okresach sprzyjających warunków klimatycznych. Warunki te kształtują się niejednolicie w różnych rejonach kraju, np. nad Bałtykiem sprzyjające warunki klimatyczne trwają nie dłużej niż 2-3 miesiące, natomiast w górach występuje letnie i zimowe nasilenie ruchu. Sezony turystyczne kształtują się więc odmiennie dla poszczególnych rejonów, a nawet miejscowości.

Read More